reglement begraafplaats 2017Parochie H.Lambertus, Neeritter

Overlijden

Wanneer uw dierbare/familielid overlijdt, kunt u contact opnemen met Deken Mgr. R.H.M. Maessen te Thorn tel. 0475 56 14 10 Het is in Neeritter gebruikelijk dat voor de overledene de klokken geluid worden. Afhankelijk van de situatie worden de overige zaken besproken met de heer J. van Hulzen of, eventueel samen met de begrafenisondernemer. Te bespreken zaken zijn o.a. de dag en uur van de uitvaartdienst(en). Samen met de priester wordt dan de inbreng bij de uitvaart ingevuld.

Diensten

Avondwake als gebedsdienst zonder H. Mis Uitvaartmis/Uitvaartdienst met aansluitend begrafenis of crematie.

Begraafplaats

Zoals er overal regels gelden, zijn er ook op het kerkhof regels van kracht. De parochie beschikt over een volledige kerkhofadministratie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd terecht bij de heer J. van Hulzen tel. 0475 56 67 14 Voor correcte afhandeling wordt het op prijs gesteld dat u een contactpersoon aanwijst aan wie eventuele correspondentie gericht kan worden.

Sinds jaren staat er op ons kerkhof een columbarium waar de urn(en) van overledenen geplaatst kunnen worden. Deze plaatsing geldt voor 20 jaar. Daarna kunnen de rechten telkens voor 10 jaar worden verlengd. De kosten van belettering en plaatsing van de gedenkplaat in het columbarium zijn voor eigen rekening. Bij aanleg van een nieuw graf of plaatsing van nieuwe urnen worden de rechten voor 20 jaar aangegaan. Dit is een wettelijke verplichting die daarna telkens voor 10 jaar opnieuw kan worden aangegaan. Het kerkhof wordt onderhouden door de heer P. Ressen. Mede door zijn inzet kunnen de tarieven beperkt blijven.Grafrechten

De tarieven voor grafrechten bedragen:

 

Tarieven 01-01-2017

rk parochiecluster Emmaüs / Parochie Lambertus Neeritter

 

Grafrechten
De grafrechten worden verleend voor een periode van 20 jaar en kunnen telkens met 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende is gehouden aan de afmetingen. Aangebrachte zaken buiten de afmeting kunnen door het bestuur verwijderd (laten) worden. Eventuele gemaakte kosten zijn voor rekening van de rechthebbende. Door het verlenen van grafrechten kan de rechthebbende op een graf, daaraan of aan de daarbij geplaatste grafsteen de nodige herstelwerkzaamheden doen of de grafsteen weghalen. Men dient zich daarbij aan de voorschriften te houden. Het verwijderen van een grafsteen bij het verstrijken van de termijn gebeurt door de rechthebbende of laat het door een derde doen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de rechthebbende. Vóór het verstrijken van bovenbedoelde termijn ontvangt de rechthebbende namens het bestuur hiervan een kennisgeving.


Het plaatsen van een urn bij een bestaand graf dient, na overleg met begraafplaatsbeheerder, door medewerkers van het kerkhof of daar toe bevoegden plaats te vinden. Voorts is onder meer het volgende van toepassing:

Het bestuur wordt automatisch, volgens de wet, eigenaar van de grafsteen na plaatsing, echter de rechthebbenden blijven verantwoordelijk voor de grafmonumenten en het onderhoud ervan. Schade aan de grafstenen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door het bestuur niet vergoed, tenzij deze veroorzaakt is door handelingen of nalatigheid van of vanwege het bestuur. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op de door ons afgesloten verzekering met in acht name van eigen risico en maximaal € 2.500,00 uit te keren bedrag per gebeurtenis. Over de grafstenen van graven, voor welke niet binnen één jaar na het verstrijken van de termijn waarvoor de grafrechten werden verleend, zijn verlengd, kan het bestuur vrijelijk beslissen. Indien de rechthebbende de kosten, welke door het bestuur zijn gemaakt voor onbehoorlijk onderhoud, niet binnen één jaar na aanschrijving zijn betaald, kan het bestuur de rechthebbende van zijn recht op het graf vervallen verklaren. Het bestuur krijgt dan de vrije beschikking over het graf en de daarop geplaatste of daarvan verwijderde grafsteen, zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden. In alle gevallen waarin niet voorzien is, beslist het bestuur.


 

 

 

 

 

 nieuw logo